Skip to main content

Privacyverklaring


Taal voor allemaal gebruikt uw gegevens:
- Om de website Taal voor allemaal te verbeteren.
- Om u nieuwsbrieven of andere informatie te sturen als u heeft aangegeven dat u dit wil krijgen.
- Om vragen te beantwoorden die u op de website of via e-mail achterlaat. 
- Om u in contact te brengen met andere bezoekers van de website zoals mede-cursisten en medeschrijvers, als u dat goed vindt.

Uw gegevens worden nergens anders voor gebruikt. 
Taal voor allemaal volgt de wet.
Bij privacy is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming: AVG.

Toestemming

Het doorgeven van uw gegevens aan anderen gebeurt alleen na uw goedkeuring daarvoor.
Het gebruiken van uw gegevens om u informatie te sturen, gebeurt alleen na uw toestemming. 
Als bezoeker of klant van Taal voor allemaal kunt u altijd uw toestemming intrekken.
In dat geval zal Taal voor allemaal al uw gegevens verwijderen.

Rechten

U heeft het recht op:

- inzage
- verbetering of aanvulling
- gegevenswissing
- beperking van verwerking
- overdracht van digitale data
- bezwaar

Recht van inzage

Op uw verzoek zullen wij u schriftelijk informeren of wij persoonsgegevens van u verwerken. U moet een kopie van uw rijbewijs, ID-kaart of paspoort meesturen bij uw verzoek om inzage. Let erop dat u uw BSN-nummer afdekt of onherkenbaar maakt op de kopie.
In onze reactie lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u hebben verwerkt of nog verwerken, en geven wij u daar een kopie van. Ook lichten wij toe voor welke doelen de gegevens zijn of worden verwerkt, met wie de gegevens worden gedeeld en hoe lang deze naar verwachting nog zullen worden opgeslagen.

Recht op verbetering of aanvulling

Als u inzage in de verwerking van uw persoonsgegevens hebt ontvangen, kunt u ons verzoeken om onjuistheden te verbeteren of onvolledigheden aan te vullen. Wij motiveren onze reactie. Gaan wij tot verbetering over, dan ontvangt u van ons een aanvullende verklaring. 

Recht op gegevenswissing

U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens in onze systemen te wissen in één of meer van de volgende gevallen:
– uw persoonsgegevens zijn niet meer nodig voor de doeleinden waarvoor wij deze hebben verwerkt;
– u trekt uw toestemming voor (verdere) verwerking in; en er is geen andere grondslag voor verwerking meer;
– u maakt gemotiveerd bezwaar en er bestaat voor ons geen dwingende reden om uw bezwaar niet te accepteren;
– de persoonsgegevens zijn onrechtmatig door ons verwerkt;
– wij moeten uw persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting wissen;
– wij hebben uw gegevens door middel van mobiele telefonie- of internetdiensten verzameld.

Recht op beperking van verwerking

Als u een onjuistheid of onvolledigheid in uw persoonsgegevens bij ons hebt gemeld, kunt u ons verzoeken de verwerking te beperken zo lang wij uw verzoek in behandeling hebben. Dat betekent dat wij uw gegevens niet meer mogen gebruiken, maar ook (nog)niet kunnen wissen. U mag ons ook om beperking van de verwerking van uw gegevens vragen als u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken of deze niet meer nodig hebben, of als u bezwaar tegen (verdere) verwerking daarvan hebt gemaakt. Na ontvangst van uw beperkingsverzoek zullen wij de gegevens alleen nog verwerken na verkregen toestemming of vanwege gewichtige redenen (zoals een gerechtelijke procedure).

Recht op overdracht van digitale data

Als u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt in via het digitale contactformulier van onze website, en wij uw gegevens met uw toestemming of in de uitvoering van een overeenkomst met u hebben verwerkt, hebt u het recht ons om een kopie van deze gegevens te vragen. U kunt ons in die gevallen ook vragen uw gegevens rechtstreeks aan een andere dienstverlener door te sturen.

Recht van bezwaar

U mag te allen tijde bewaar maken tegen verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Wij zullen verwerking van uw gegevens na ontvangst van uw bezwaar staken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde redenen kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden.

Verwerken wij uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, dan mag u daar te allen tijde bezwaar tegen maken en zullen wij de verwerking direct staken.

Uitoefenen rechten

Wilt u van één of meer van uw hiervoor opgesomde rechten gebruik maken, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met ons via het e-mailadres info@taalvoorallemaal.com

Taal voor allemaal zal op uw verzoek binnen 4 weken beslissen en reageren, tenzij wij u binnen die termijn laten weten dat wij nog iets meer tijd nodig hebben.

Worden uw persoonsgegevens verwerkt op grond van uw toestemming? Dan heeft u het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming geldt alleen voor toekomstige verwerkingen, die dus niet meer gaan plaatvinden. Alles wat daarvoor is gebeurd, blijft vallen onder de toestemming  die op dat moment wel nog gold.  

Contact
Taal voor allemaal
Valkstraat 14
6135 GC Sittard
info@taalvoorallemaal.com

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Andere organisaties

De website www.taalvoorallemaal.com is gebouwd door Ivengi.com. 

Ivengi heeft toegang tot de gegevens van bezoekers, in het geval bezoekers een contactformulier invullen en/of gegevens op andere wijze achterlaten, maar Ivengi zal deze toegang alleen gebruiken als Taal voor allemaal hulp nodig heeft bij het gebruik van die gegevens. Bijvoorbeeld om gegevens te wijzigen. 

Ivengi werkt volgens de AVG en houdt zich aan de regels van privacy.